Home

Våld mot tjänsteman eller misshandel

När det sedan gäller om han har gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman, avses med våld våld på person, dvs. misshandel eller ett praktiskt taget fullständigt betvingande av kroppens rörelsefrihet Våld eller hot mot tjänsteman. Våld eller hot mot tjänsteman innebär i svensk rätt ( brottsbalken 17 kap 1 §) misshandel eller olaga hot förövad mot polisman, Skyddsvakt, ordningsvakt eller annan som utövar myndighet eller någon som arbetar i en särskilt utsatt yrkesgrupp, om brottet motiveras av brottsoffrets tjänsteställning Våldsbrottet är inte överklagat i skuldfrågan utan endast i frågan om det skall bedömas som våld mot tjänsteman eller misshandel. Den som med våld förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning skall enligt 17 kap. 1 § BrB dömas för våld mot tjänsteman. Detsamma skall enligt 17 kap. 5 § gälla om någon förgriper sig med våld mot den som enligt särskild föreskrift skall åtnjuta samma skydd som är förenat med myndighetsutövning

straffbestämmelsen om våld mot tjänsteman våld å person. Med våld å person förstås misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken eller praktiskt taget fullständigt betvingande av kroppens rörelser. Ett studium av förarbetena till straffbestämmelsen om våld mot tjänsteman ger samma entydiga svar när de 1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd döms för våld eller hot mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst två år

Ser gärningsmannen utifrån polisernas uniformer att de är poliser och därav kastar glasflaskan på polisen, bedömer jag det som våld mot tjänsteman. Men om poliserna sitter i sina civilkläder och glasflaskan kastas på en av poliserna, då klassar jag det som misshandel, eftersom avsikten hos gärningsmannen antagligen inte varit att faktiskt slå en polis Gärningen behöver alltså inte innefatta ett sådant våld som uppställs för att kunna dömas till ansvar för misshandel eller våld mot tjänsteman. Typexempel på sådant våld som åsyftas är när någon spjärnar emot, håller sig fast, tränger undan eller stänger in. Vidare krävs att våldet ska utgöra hinder i någons myndighetsutövning Brotten, Våld och hot mot tjänsteman. En gärningsman som genom våld eller hot om våld angriper en tjänsteman kan dömas till ansvar om gärningen sker, i hans eller hennes myndighetsutövning. för att tvinga tjänstemannen till en åtgärd i myndighetsutövningen. för att hindra tjänstemannen från en åtgärd i myndighetsutövningen Polisen har upprättat en anmälan gällande två fall av misshandel och två fall av våld mot tjänsteman. Den misstänkte mannen avvisades från platsen våld mot tjänsteman, som innebär att med våld eller hot om våld förgripa sig mot någon i dennes myndighetsutövning. För brott som mord, dråp eller våldtäkt krävs inte att våld har använts för att det ska vara ett brott, även om det givetvis ofta används. Det krävs inte heller vid misshandel men kan ingå

Tingsrätten dömer idag en 31-årig man till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för grovt våld mot tjänsteman, grov misshandel och våldtäkt. Mannen skulle kvällen den 3 oktober 2018 avvisas från Resecentrum i Skövde och misshandlade då en av de två civilklädda polismännen En domstol har således att avgöra om läkaren utsattes för våld på grund av myndighetsutövning och om brottet då ska bedömas som våld mot tjänsteman eller misshandel. Straffskalan är något högre för våld mot tjänsteman (max fyra år) jämfört med misshandel av normalgraden (max två år)

NJA 2015 s. 668 lagen.n

Våld eller hot mot tjänsteman innebär i svensk rätt (brottsbalken 17 kap 1 §) misshandel förövad mot polisman eller annan som utövar myndighet, om brottet motiveras av brottsoffrets tjänsteställning Väktaren har ett förstärkt rättsskydd vilket innebär att den som använder våld eller hot mot väktaren döms för våld mot tjänsteman eller hot mot tjänsteman istället för som i normalfallet misshandel eller olaga hot. Straffet är i lagens mening hårdare än vad som normalt utdöms vid motsvarande angrepp på en privatperson

Våld eller hot mot tjänsteman - Wikipedi

I motionerna efterlyses en strängare syn på brott som innebär våld eller hot mot tjänsteman. Brotten våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman innebär i sina huvudformer att någon med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd Ansvar för våld mot tjänsteman förutsätter våld på person, dvs. misshandel eller betvingande av kroppens rörelsefrihet. NJA 2015 s. 668. B 5744-14.pdf pdf. Lyssna på sidan. Om avgörandet. Målnummer. B 5744-14. Högsta domstolen. Postadress. Box 2066 103 12 Stockholm. hogsta.domstolen@dom.se Bestämmelserna om våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd i 1, 2 och 4 §§ utgör till viss del kvalificerade former av straffbestämmelserna om misshandel och olaga hot Misshandel och rån av mindre grovt slag, 5 000 - 10 000 kr Exempel: Ett par, tre slag i ansiktet och mot kroppen eller ett par, tre inte alltför hårda sparkar mot kroppen när någon står. Även vid rånhot utan fysiskt våld. Misshandel och rån av lite grövre slag, 10 000 - 15 000 kr Exempel: Grövre våld mot ansiktet eller hårda. Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbets­platsen, kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljö­problem. Dessa sidor vänder sig till dig som vill veta hur du planerar och genomför ett förebyggande arbete för att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen

av våld och hot i arbetslivet, nämligen hot och våld mot tjänstemän. Våld eller hot mot tjänsteman innebär en förgripelse mot en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning, vilket är en straffbar handling enligt brottsbalken 17 kap 1§ och 5§ (SFS 1962:700). Kategori 1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader Polis slagen i ansiktet av aggressiv man. Halmstad En man greps under natten till söndag misstänkt för våld mot tjänsteman och misshandel. Han ska ha blivit aggressiv och slagit till en polis som försökte kontrollera honom. ANNONS Man döms för grovt våld mot tjänsteman, grov misshandel och våldtäkt. Tingsrätten dömer idag en 31-årig man till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för grovt våld mot tjänsteman, grov misshandel och våldtäkt. Läs mer Skrivet av: Skaraborgs tingsrät Våld mot tjänsteman Den som med våld går till angrepp mot en tjänsteman exempelvis polis, ordningsvakt eller väktare kan Fler ord hittar du i Ordlista

En man som slagit till en parkeringsvakt dömdes i tingsrätten för våld mot tjänsteman. Nu döms han istället för misshandel i hovrätten, som anser att parkeringsvakten varken utförde myndighetsutövning eller på något annat sätt omfattas av bestämmelsen om våld mot tjänsteman I stämningsansökan framgår det att Törebodabon varit våldsam mot flera personer de senaste månaderna. Han åtalas som misstänkt för nio brott: misshandel (två tillfällen), olaga hot (två tillfällen), våldsamt motstånd (två tillfällen), hot mot tjänsteman (två tillfällen) och försök till våld mot tjänsteman

NJA 2001 s. 859 lagen.n

 1. Våld mot tjänsteman ändrades till misshandel - HD tar inte upp fallet En man som slagit till en parkeringsvakt dömdes i tingsrätten för våld mot tjänsteman. I hovrätten ändrades rubriceringen och mannen dömdes i stället för misshandel
 2. Mannen sprejas med pepparsprej och grips misstänkt för flera fall av grov skadegörelse, försök till grovt våld mot tjänsteman och försök till grov misshandel. Ingen person kommer till skada vid händelsen. De krockskadade fordonen måste bärgas från platsen och lastmaskinen tas i beslag. Uppdatering kl 09:55 den 27/
 3. Ordningsvakter skall gripa gärningsmän och de blir då bemötta med våld.Alla gärningsmän kunde gripas
 4. Våld mot tjänsteman tillhör de brott där det ofta finns skäl att döma till fängelse. Dock blir detta oftast aktuellt när våldet har riktats mot poliser eller rättsliga tjänstemän som exempelvis domare. Detta är för att våld mot poliser och domare anses vara ett hot mot rättssamhället och i förlängningen demokratin
 5. Flera fall av misshandel har också rapporterats in, men ingen av grövre karaktär. Två anmälningar om våld mot tjänsteman har också upprättats. 21 fyllerister har under nyårsnatten fått.
 6. Våld eller hot mot tjänsteman innebär i svensk rätt (brottsbalken 17 kap 1 §) misshandel eller olaga hot förövad mot polisman, Skyddsvakt, ordningsvakt eller annan som utövar myndighet eller någon som arbetar i en särskilt utsatt yrkesgrupp, om brottet motiveras av brottsoffrets tjänsteställning.. I Brottsbalkens 17 kapitel framgår att: 1 § Den som med våld eller hot om våld.
 7. I samband med gripandet är kvinnorna, födda 1992 och 1993, även våldsamma mot polispatrullen och tas med till station för att nyktra till. Båda kvinnorna är nu misstänkta för misshandel, våld mot tjänsteman och ringa narkotikabrott. Den målsägande ska inte behövt uppsöka sjukvård

De vanligaste är misshandel (21 procent), skadegörelse (19 procent) och narkotikabrott (14 procent). Även stöldbrott (12 procent) och olaga hot (12 procent) tillhör de vanligare anmälda brotten i underlaget. I viss utsträckning förekommer även hot och våld mot tjänsteman (9 procent) En man som slagit till en parkeringsvakt dömdes i tingsrätten för våld mot tjänsteman. Nu döms han istället för misshandel i hovrätten, som anser att parkeringsvakten varken utförde myndighetsutövning eller på något annat sätt omfattas av bestämmelsen om våld mot tjänsteman Olaga hot, våld mot tjänsteman och misshandel gav 40 timmars ungdomstjänst En ung man som nyligen anlänt till Sverige som ensamkommande flyktingungdom hamnade i bråk med personalen på ett boende då han menade att han inte hade tillräckligt med pengar till mat viktigt att komma ihåg!jag har grov humor, jag Är en karaktÄr ta allt jag sÄger med en nypa salt. Är du kÄnslig Är nog inte detta kanalen fÖr dig! 1. aktiv.. Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänsteman, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många brott. En tidig brottsdebut och en mer avancerad brottslighet än andra jämnåriga är också vanligare bland unga som fortsätter att begå många brott. Det visar en ny rapport från Brå

Misstänkt misshandel och våld mot tjänsteman Halmstad Publicerad 10 jul 2018 kl 06.51 Under natten till tisdagen har det inträffat ett par incidenter vid Hotel Tylösand i Halmstad Om du utsatts för våld, misshandel eller ett så allvarligt hot att det kan jämställas med våld kan ersättning lämnas för kostnader som har uppkommit till följd av skadan. Sveda och värk: Du kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall i arbetet och färdolycksfall om du varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt Däremot ogillade rätt- en åtalet för våld mot tjänsteman mot Cathrine. Hon bedrev inte myndighetsutövning när hon misshandlades och brottet anses därför inte som våld mot tjänsteman, menade tingsrätten. Och brottet misshandel hade åklagaren inte väckt åtal för. Cathrine säger att hon knappt kunde tro det

Fem dödade kvinnor på tre veckor skakar Sverige. En ung fotbollstalang, en fyrabarnspappa och en man dömd för flera brott. Här är männen som misstänks för morden på de fem kvinnorna När jag läser om Freja, som när hon försökte dokumentera ett våldsamt ingripande av ordningsvakter, själv blev misshandlad - och nu dessutom dömd till fängelse för våld mot tjänsteman. Ett angrepp på en politiker kan knappast klassas som ett hatbrott i strikt mening. Men det finns ju en brottskategori, våld mot tjänsteman (BrB 17:1), där den bakomliggande tanken att ett angrepp på myndighetspersonen är ett angrepp på samhället och de demokratiska värderingarna 11 mars 15:33, Misshandel, Göteborg Anmälan skrivs med rubricering våldsamt motstånd och försök till våld mot tjänsteman. Text av Stefan Gustafsson Publicerad 11 mars 16:08 Jag har sett eller hört något Tipsa polisen..

Arbetstagarna riskerar då att utsättas för hot, våld eller andra psykiskt påfrestande förhållanden som tillmälen, beskyllningar eller sexuella anspelningar. Det är viktigt att arbetsgivaren informerar om hur olika psykiska sjukdomar yttrar sig och i vilka fall de utgör ett hot mot arbetstagarna Med våldsbrott anses i lagstiftningen i huvudsak mord, dråp, misshandel, våldtäkt, rån och våld mot tjänsteman. Straffen för de olika brotten varierar mellan kraftiga böter och livstids fängelse. Endast undantagsvis är det tillåtet att använda våld (Sveriges Rikes Lag, 2006)

Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962

Nu har de båda bröderna som misshandlade Mattias Nasser i november förra året dömts för misshandeln. Den äldre av dem, Mohammed Alsamsam är en 21-årig man som är syrisk medborgare och tidigare ostraffad i Sverige. Mohammed döms för våld mot tjänsteman till villkorlig dom med 100 timmars samhällstjänst På tisdagen hölls häktningsförhandling mot mannens i Skaraborgs tingsrätt. Domstolen beslutade att mannen ska häktas på sannolika skäl misstänkt för: Grovt våld mot tjänsteman, skadegörelse, våld mot tjänsteman, olaga hot och misshandel, alla de brotten ska ha begåtts i fredags enligt åklagaren Männen åtalas även för en rad andra brott, som misshandel, övergrepp i rättssak, grovt vapenbrott, brott mot vapenlagen, narkotikabrott och våld mot tjänsteman I samband med gripandet var han våldsam mot en av poliserna. Senare under natten anhölls mannen, som är i 30-årsåldern, misstänkt för misshandel och våld mot tjänsteman. Christina Halli Inte våld mot tjänsteman utan smärta - hovrätten läxar upp tingsrätten. Nyheter. Publicerad: 2015-03-23 14:39. Våldet mot ordningsvakten var aldrig misshandel eller tvingande och kan därför inte ses som våld mot tjänsteman. Det slår hovrätten för Övre Norrland fast och river upp Umeå tingsrätts dom

Misshandel/Bråk Polis Våld mot tjänsteman Hotfull man skjuten i benet av polis i Växjö Under tisdagseftermiddagen sköt polisen i Växjö verkanseld mot en utåtagerande 25-årig man -att våld mot tjänsteman bör få en egen brottsrubricering där straffet ska vara minst sex månaders fängelse, -att våld eller hot mot personal inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården bör straffas lika hårt som våld eller hot mot polisen och att det bör införas ett nytt brott, våld mot Den träffades ännu en gång vid förarplatsen och trycktes mot stolpen. Polismännen drabbades av smärta. En av dem fick också en whiplashskada. Tingsrätten dömde föraren för grov misshandel och våld mot tjänsteman samt att betala ett vitsordat skadestånd till polismännen för kränkning 35-åringen åtalas nu för våld mot tjänsteman alternativt ringa misshandel. Han medger att han slog eller knuffade chauffören. Men tycker inte att han gjort något brottsligt Med hot och våld avses brottsliga gärningar som begås mot en person så som misshandel, gisslantagande, våld och hot mot tjänsteman, olaga hot eller olaga tvång samt ofredande, förtal och förolämpning, bedrägeri eller annan oredlighet

Slå polis när den äter lunch- är det misshandel eller våld

Händelsen rubriceras som misshandel alternativt våld mot tjänsteman, men några misstänkta har inte hittats, uppger polisen. Elisabeth Adolfsson Greijer p4vastmanland@sverigesradio.s Mannen ska också ha angripit en ordningsvakt när ordningsvakten försökte ta undan honom ifrån bråket. Enligt åtalat ska han ha utdelat slag mot ordningsvaktens ansikte. Fotbollsspelaren är åtalad för misshandel och våld mot tjänsteman. Han förnekar brott 26 mars 16:10, Våld/hot mot tjänsteman, Tierp Polisen biträder Kronofogden som genomför en utmätning i Tierps kommun när en man i 50-årsåldern kommer till platsen. Mannen är arg och hoppar in i en lastmaskin som han använder för att krockskada en polisbil, en bärgningsbil och Kronofogdens bil Tingsrätten friar Dickson Etuhu helt från både hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman. Även mannen i AIK-spelarens sällskap frias från brott efter krogbråket i november Brottsrubriceringen skrevs då om till grov misshandel, samt våld mot tjänsteman då han ska ha sparkat en polis på Södertälje sjukhus, senare på lördagen. Mannen, som nekar till anklagelserna, är tidigare dömd för en rad brott, bland annat våldtäkt mot barn

Vad krävs för att dömas för våldsamt motstånd

Vad krävs för att dömas för våld eller hot mot tjänsteman

Men mannen blev våldsam mot ambulanspersonalen och skadade även polisbilen. Nu misstänks han för blåljussabotage och våld mot tjänsteman. Det finns även ytterligare misstankar Efter det grep han henne för våld mot tjänsteman och satte handfängsel på henne. Efter att båda parter, och även vittnen, hörts anser tingsrätten det inte styrkt att kvinnan har utsatts för misshandel med knuffar och sparkar

Misshandel och våld mot tjänsteman i Riksgränsen SVT Nyhete

Kategorier Brott, Göteborg, Hammarkullen, Media, Polisen, Våld Etiketter GP, Mia Pettersson, Misshandel, Våld mot tjänsteman Riksdagsman inte längre misstänkt för våld mot tjänsteman Publicerat 3 mars, 2016 Författare Anders_ Spottade och skvätte blod på polis och vårdpersonal - åtalas Vid midnatt natten mot fredagen larmades polisen till en pågående misshandel där två män misshandlade en tredje med någon typ av tillhygge i Brämaregården i Göteborg. När polisen anlände till platsen så påträffade de målsägaren vid medvetande men kraftigt blödande från ansiktet. En bit från platsen där målsägaren befann sig hittar polisen två misstänkta gärningsmän, i. Statistik - kommunvis uppföljning av anmälda brott för tiden 2011-01-01 - 2011-12-3 Securitas om misstänkta misshandeln av skådespelaren Kultur Sedan en medarbetare på Backa teater polisanmält två ordningsvakter, som i sin tur gjort en motanmälan om våld mot tjänsteman.

Våld - Wikipedi

Se Tunnelbanan gratis på Dplay.se här http://bit.ly/tunnelbananTrygghetsoperatörerna bevakar tunnelbanesystemet via kameror och koordinerar hjälpinsatser för.. Dinah Nah, 36, är åtalad misstänkt för våld mot tjänsteman. Artisten - som blev utslagen ur Melodifestivalen i första deltävlingen med sin One more night - ska ha örfilat en ordningsvakt på nattklubben Hell's kitchen våld som sker i Sverige, och med all säkerhet främst det som kan karaktäri-seras som allvarlig fysisk misshandel. Uppgifter om andra typer av våld som inte leder till inskrivning på sjukhus, till exempel hot, hatbrott, rån, våld mot tjänsteman samt sexuellt våld, kan inte fås på detta sätt

Man döms för grovt våld mot tjänsteman, grov misshandel

När ska man anmäla hot och våld? - Läkartidninge

Natten mot lördag: Misshandel och försök till våld mot tjänsteman. Publicerad 29 aug 2020, kl 09:59 (uppdaterad 29 aug 2020, kl 09:59) NYHETER Polisen rapporterar om två incidenter från fredagskvällen och natten mot lördag. Annons. Den första händelsen ska ha inträffat 22.09 vid Kanalgatan i centrala Skellefteå våld eller hot mot tjänsteman: violence or threat to public servant: violences ou menaces à fonctionnaire: 17:2: förgripelse mot tjänsteman: outrageous conduct toward publib servant: atteinte à fonctionnaire: 17:4: våldsamt motstånd: violent resistance résistance violente à fonctionnaire: 17:5: missfirmelse mot tjäsnteman: insulting. Fick nyss reda på att jag ska på rättegång ang våld mot tjänsteman, och innan det ska det genomföras en personutredning om mig. Det hela började med att..

Våld mot tjänsteman

Skottskadade mannen åtalas för våld mot tjänsteman | SVTMisshandel och bråk i Kalmar och Nybro - P4 KalmarPolis skadad i Valsätra – slagen med glasflaska i huvudetTonåring misstänkt för smällare mot Åkesson | SVT NyheterPolis sköt varningsskott efter trafikolycka i Malmö

Misshandeln anmäldes, anser dessutom att våldet hade ett direkt samband med Lars Nivbrant tjänsteutövning och därför ska bedömas som våld mot tjänsteman, åtgärden att skolledningen kliver in och tar över kommunikationen med den förälder som är extra krävande eller hotfull Olaga hot, bedrägeri, misshandel och våldsamt motstånd mot tjänsteman under helgen i Västnyland Publicerad 13.11.2017 - 18:03 . Uppdaterad 14.11.2017 - 07:4 - Vi har fått in en anmälan om våld mot tjänsteman och sedan en motanmälan om misshandel. Enligt den som blivit anmäld för våld mot tjänsteman så har han fått ett telefonsamtal i restaurangtältet där han befann sig. Då det var så högt ljud så gick han åt sidan. Han ska då ha ställt sig inom en avspärrad plats

 • Yakult bei Reizdarm.
 • Bevattningsförbud Nyköping.
 • Preisgelder Tennis.
 • Headhunting Stockholm.
 • Starke Männer Sprüche.
 • Grått golv vardagsrum.
 • Undantag från behörighetskrav.
 • Kuriose Fälle Strafrecht.
 • Ägglossningsstimulerande tabletter.
 • Kommersiella fastigheter Skåne.
 • Animal Crossing: New Leaf download.
 • Region Uppsala patientavgifter kontakt.
 • Jabra Speak 510 MS.
 • Immer wieder sonntags Sommerhitkönig.
 • Lära hunden att skydda.
 • Charaktertest Farben.
 • Låg volym Bluetooth Android.
 • Vulkansten köpa.
 • Byta utbildning universitet.
 • Ellen DeGeneres laughing.
 • Ogłoszenia Monachium.
 • Omega scheerkwast varkenshaar.
 • Vad händer med gammal juice.
 • Ljushållare kronljus.
 • Mercury utombordare prislista 2020.
 • Stålpålar.
 • Sint Maarten overheid.
 • Parco Nazionale delle 5 Terre storia.
 • Roanoke, Virginia.
 • Geschenke eb gmbh.
 • Montreal population.
 • GI Joe doll 1970.
 • Chrome version 85 release date.
 • Calliope titan series.
 • SoffaDirekt telefonnummer.
 • Markt Alkmaar.
 • Chrome version 85 release date.
 • Färskvattentank med pump.
 • Väder Gdansk SMHI.
 • FPA kokkola.
 • Ayurvedisk massage Luntmakargatan.